หน้าแรก > อยากซื้อประกัน > ประกันมะเร็ง

ประกันมะเร็ง

รายละเอียด และหมายเหตุ

รายละเอียด

 • ดูแลด้วยเงินก้อน
  ดูแลด้วยเงินก้อน
  รับทันทีเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งสูงสุด 300,000 บาท
 • ดูแลค่ารักษา
  ดูแลค่ารักษา
  ให้ค่ารักษาพยาบาลเพื่อช่วยดูแลเต็มที่ สูงสุด 600,000 บาท
 • ดูแลค่าเดินทาง
  ดูแลค่าเดินทาง
  หมดห่วงเรื่องค่ารถ ค่าเดินทาง เงินติดล้อดูแลให้แบบครบเครื่อง

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 1-59 ปี (59 ปี 364 วัน) รับเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เคยเป็นโรคมะเร็ง หรือโรคร้ายแรงมาก่อน ระยะเวลารอคอย (Waiting period) 90 วัน (นับจากวันเริ่มคุ้มครอง)
 • การตรวจวินิจฉัยโรคทำโดยแพทย์และ/หรือพยาธิแพทย์ หากตรวจพบครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็ง ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งเอกสารหลักฐานให้แก่บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัย กรณีการเข้ารับการรักษาโดยวิธีการทำเคมีบำบัด รังสีรักษา หรือผ่าตัด ที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นการรักษาที่เกิดขึ้นภายใน 180 วัน หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง
 • การตรวจวินิจฉัยซ้ำที่ได้รับความคุ้มครอง จะต้องเข้ารับการตรวจเป็นครั้งที่สองจากแพทย์ท่านอื่นเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยหรือ เพื่อรับคำปรึกษาในการวางแผนการรักษาซึ่งเกิดขึ้นภายใน 180 วัน หลังจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก
 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น การรับประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ที่บริษัทประกันภัยเป็นผู้กำหนด
 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่มีฐานะมั่นคง
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย